Przejdź do treści

Krótki opis inwestycji

Zadanie polega na budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 7, budowę węzła drogowego, budowę dróg dojazdowych, rozbudowę drogi powiatowej nr K 1967 – ul. Sobieskiego w Myślenicach, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej.

Kalendarium

– Zrealizowane – Aktualne – Przyszłe
1. Przekazanie placu budowy
Data: 05.02.2024
2. Kolejny planowany etap

Inwestycja obejmuje w szczególności:

 1. Roboty przygotowawcze.
 2. Roboty drogowe w zakresie:
  – budowy systemu odwodnienia drogowego,
  – budowy chodników,
  – budowy wzdłuż drogi krajowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  – budowy wjazdów, zjazdów,
  – wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Budowę obiektów inżynierskich: wiaduktu drogowego i kładki dla pieszych.
 4. Budowę przepustów, konstrukcji oporowych, ekranów akustycznych.
 5. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 6. Przebudowę cieku wodnego.
 7. Wycinkę istniejącej zieleni.
 8. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.
 9. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.
 10. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli).
 11. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.
 12. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.
 13. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu do użytkowania i zmianą organizacji ruchu.
 14. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 15. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.
 16. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.