Przejdź do treści

Dostępność cyfrowa

Biuro Inżyniera Kontraktu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dk7-myslenice.gddkia.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do zakończenia budowy (grudzień 2025 r.).

Data publikacji strony internetowej: 01.02.2024 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.03.2024 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 05.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Biuro Inżyniera Kontraktu.

Niedostępne elementy lub treści

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • mogą występować przykładowe opisy alternatywne w galeriach i postach, które należy uzupełnić właściwym opisem podczas wdrażania szablonu i publikacji,
  • z uwagi na identyfikację wizualną podmiotu zastosowano kolory, który nie spełnia zasad kontrastu,
  • osadzone mapy zewnętrzne są niedostępne z poziomu klawiatury,
  • brak tekstów audiodeskrypcji lub napisów w osadzonych filmach.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Pączkowski, adres poczty elektronicznej filmfoto@studiowizjer.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 503 364 864. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Wnioski i skargi

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.